กฏหมายมลพิษอากาศ
ระบบระบายอากาศในอุตสาหกรรม
การควบคุมกลิ่นจากอุตสาหกรรม
การตรวจวัดมลพิษอากาศ
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม
ตู้พ่นสี Spray Booth
หอดูดซับ(Wetscrubber)
ระบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์
   
   
...................................
 
 
กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ
วันที่ลงนามในประกาศ
download
กฎกระทรวง
เรื่อง กำหนดมาตรฐานและวิธีการตรวจสอบกลิ่นในอากาศ
จากโรงงาน พ.ศ. 2548
วันที่ 11 เมษายน 2548
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
วันที่ 13 สิงหาคม 2539
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
วันที่ 24 กันยายน 2535
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
วันที่ 24 กันยายน 2535
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจาก
ปล่องของหม้อน้ำโรงสีข้าวที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิงพ.ศ.2549
วันที่ 31 ตุลาคม 2549
เรื่อง กำหนดค่าปริมาณเขม่าควันที่เจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่อง
ของหม้อน้ำ ของโรงงาน พ.ศ.2549
วันที่ 31 ตุลาคม 2549
เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจาก
โรงงานปูนซีเมนต์ พ.ศ.2549
วันที่ 31 ตุลาคม 2549
เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจาก
โรงงาน พ.ศ.2549
วันที่ 31 ตุลาคม 2549
เรื่อง กำหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน พ.ศ. 2548
วันที่ 27 ธันวาคม 2548
เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน กรณีการใช้น้ำมันใช้แล้วที่ผ่านกระบวนการปรับคุณภาพและเชื้อเพลิงสังเคราะห์
เป็นเชื้อเพลิงในเตาอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548
วันที่ 20 พฤษภาคม 2548
เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต
ส่ง หรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ.2547
วันที่ 28 กันยายน 2547
เรื่อง กำหนดค่าปริมาณของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เจือปนในอากาศที่ระบาย
ออกจากโรงงาน ซึ่งใช้น้ำมันเตาเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ พ.ศ. 2547
วันที่ 10 พฤษภาคม 2547
เรื่อง กำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผาสิ่งปฎิกูล
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2545
วันที่ 2 ตุลาคม 2545
เรื่อง กำหนดให้โรงงานประเภทต่างๆ ต้องติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติ พ.ศ.2544
วันที่ 11 ธันวาคม 2544
 

Puritek Engineering Co.,Ltd.
37 Soi 16 Prachauthit Rd., Ratburana, Bangkok 10140 Thailand
Tel : +66 (0) 2870 9184 - 5 Fax : +66 (0) 2427 1901
email : info@puritek.info