กฏหมายมลพิษอากาศ
ระบบระบายอากาศในอุตสาหกรรม
การควบคุมกลิ่นจากอุตสาหกรรม
การตรวจวัดมลพิษอากาศ
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม
ตู้พ่นสี Spray Booth
หอดูดซับ(Wetscrubber)
ระบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์
  ...................................
   
 
 

    การตรวจวัดสารมลพิษ การตรวจวัดสารมลพิษอากาศในสถานประกอบการนั้นจะมีวิธีแตกต่าง
ไปจากการการตรวจวัดสารมลพิษอากาศอากาศจากปล่องและวิธีการตรวจวัดในบรรยากาศ  โดยการเก็บตัวอย่าง
อากาศนั้นจะทำภายในโรงงานซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่คนงานทำงานและได้รับสัมผัสกับสารมลพิษอากาศจริงๆ 
เป็นการเก็บตัวอย่างที่เรียกว่า Personal Sampling จะเป็นอากาศที่คนงานหายใจเข้าไป  โดยจะเป็นอากาศ
บริเวณระหว่างช่วงอกถึงศีรษะ  เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บตัวอย่างจะเป็นปั้มเก็บตัวอย่างขนาดเล็กที่ไว้ดูดอากาศ
โดยผ่านกระดาษกรองหรือตัวกลางที่ดูดซับมลพิษได้ โดยติดตั้งปั้มไว้ที่ตัวคนงาน ระยะเวลาเก็บตัวอย่างจะเท่ากับ
เวลาที่คนงานปฏิบัติงานคือ 8 ชั่วโมง  จากนั้นจึงนำตัวอย่างอากาศไปวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารมลพิษต่อไป
โดยวิธีการนี้ใช้อ้างอิงในการเก็บตัวอย่างอากาศและวิธีการวิเคราะห์นั้นอ้างอิงมาจากวิธีการของ NIOSH (The
National Institute Of Occupational Safety And Health) และ OSHA (Occupational Safety And
Health Administration) ของประเทศสหรัฐอเมริกา

 

ข้อมูลเพิ่มเติม         WWW.OSHA.GOV

   
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 

Puritek Engineering Co.,Ltd.
37 Soi 16 Prachauthit Rd., Ratburana, Bangkok 10140 Thailand
Tel : +66 (0) 2870 9184 - 5 Fax : +66 (0) 2427 1901
email : info@puritek.info