กฏหมายมลพิษอากาศ
ระบบระบายอากาศในอุตสาหกรรม
การควบคุมกลิ่นจากอุตสาหกรรม
การตรวจวัดมลพิษอากาศ
เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรม
ตู้พ่นสี Spray Booth
หอดูดซับ(Wetscrubber)
ระบบดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์
  ...................................
   
 
 
ระบบระบายอากาศในอุตสาหกรรม

การระบายอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นวิธีป้องกันมิให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจาก สารมลพิษอากาศหรือ
สารไวไฟในอากาศ โดยระบายอากาศที่ปนเปื้อนออกจากพื้นที่ทำงานและนำอากาศ ที่สะอาดเข้ามาทดแทน
การระบายอากาศถือเป็นวิธีหนึ่งที่จะป้องก้นอันตรายเท่านั้น เพราะสามารถใช้วิธีอื่นแทนได้ เช่นการลด ละเลิกการ
ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย หรือการเปลี่ยนกระบวนการผลิตเป็นต้น

* หากต้องเลือกใช้วิธีการระบายอากาศจากอุตสาหกรรมแล้ว การออกแบบและทดสอบ ตลอดจนการ บำรุงรักษา
ระบบควรได้รับการดูแลจากวิศวกรหรือบริษัทที่มีประสบการณ์เป็นอย่างดี ส่วนผู้ควบคุมระบบนี้หรือ
ผู้ประกอบกิจการก็ต้องทราบถึงทางเลือกในการแก้ไขหรือความรู้ในการกำหนดความต้องการในระบบระบายอากาศ
การบำรุงรักษาที่พึงกระทำและค่าใช้จ่ายที่ควรจะเป็นไปอย่างเหมาะสม

- โดยสรุปแล้วหลักการออกแบบระบบระบายอากาศที่ดีจะต้องมีลักษณะดังนี้
1. สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ คือ ดูดมลพิษออกไปทางปล่องโดยใช้ Hood หรือท่อ และทำให้คุณภาพอากาศ
ภายในโรงงานมีความปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. การดูดมลพิษต้องมีประสิทธิภาพ กล่าวคือใช้ปริมาตรอากาศที่ดูดออกน้อยและตรงจุดที่ได้ผลที่สุดเช่นใกล้
หรือครอบคลุมแหล่งกำเนิด และมีการสูญเสียพลังงานในระบบดูดอากาศน้อยที่สุด เช่นท่อดูดใน ระบบและปล่องต้อง
ไม่มีข้องอมากหรือใช้ความเร็วลมที่สูงหรือต่ำเกินไป

- องค์ประกอบของระบบระบายอากาศ
ระบบระบายอากาศอุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลักคือ ระบบทำความเย็น(ปรับอากาศ) ระบบระบายอากาศธรรมดาโดยใช้พัดลม และระบบทำความร้อน ซึ่งในประเทศ
ไทยนิยมใช้ 2ระบบแรกสำหรับระบบระบายอากาศโดยใช้พัดลมนั้นจะเน้นในการดึงอากาศที่ปนเปื้อนออก
จากบริเวณที่มีแหล่งกำเนิด
มลพิษเป็นหลัก แม้ว่าในบางครั้งอาจใช้วิธีดึงอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกเข้ามาเจือจากก็ได้แต่จะได้ผลดีน้อยกว่าดังการ
เปรียบเทียบในตารางข้างล่าง

การดึงอากาศบริสุทธิ์เข้ามาเจือจาง
การดึงอากาศเสียออกไปข้างนอก(เฉพาะที่)
ข้อดี
ข้อเสีย
ข้อดี
ข้อเสีย
- ค่าใช้จ่ายลุงทุนเครื่อง
จักรต่ำ
-ไม่สามารถนำมลพิษออก
ไปได้ทั้งหมด
-สามารถจับมลพิษจาก
แหล่งกำเนิดออกไปได้
เป็นอย่างดี
- ค่าใช้จ่ายลงทุนเครื่อง
จักรสูง
- การดูแลรักษาง่าย -ใช้ไม่ได้ผลกับกรณีสาร
มลพิษที่อันตรายมากๆ
- ใช้ได้กับมลพิษที่อันตราย
มากๆ
- ต้องการการดูแลรักษา
ทำความสะอาดเป็นประจำ
- ใช้ได้ผลในกรณีที่มี
สารมลพิษปริมาณน้อย

- ใช้ไม่ได้ผลในกรณีที่ฝุ่น
ไอโลหะหรือก๊าซมีปริมาณ
มาก

- ใช้ได้ผลกับมลพิษทุก
ชนิดรวม ทั้งฝุ่นและไอโลหะ
- ใช้ได้ผลกับการ
ควบคุมไอระเหย
ที่ไวไฟ
-ต้องนำอากาศเข้ามาเป็น
จำนวนมากอาจสิ้นเปลื้อง
ค่าใช้จ่ายในการทำความเย็น
หรือความร้อนให้อากาศ
เหล่านั้น
- ต้องการอากาศทดแทนไม่มาก
นักเพราะปริมาณอากาศที่ดูดออก
มีน้อยกว่า
- ใช้ได้กับกรณีที่แหล่ง
กำเนิดมลพิษอยู่กระจัด
กระจายหรือเคลื่อนที่ได้
เช่น กรณีที่จอดรถ
เป็นต้น
- ใช้ไม่ได้ผลในกรณีที่มีการ
เกิดผลพิษเข้มข้นมากกว่า
ปกติ
- ใช้พลังงานน้อยเพราะมี
ีอากาศ ทดแทนน้อยกว่า
   
       
 

Puritek Engineering Co.,Ltd.
37 Soi 16 Prachauthit Rd., Ratburana, Bangkok 10140 Thailand
Tel : +66 (0) 2870 9184 - 5 Fax : +66 (0) 2427 1901
email : info@puritek.info